Jesteburg:

Kunstverein Jesteburg e.V.
Kunsthaus Jesteburg
Hauptstraße 37
21266 Jesteburg

Auf dem Sockel nach dem Eingang